Terms and conditions

Verkoopsvoorwaarden

 1. Enkel de leverings- en verkoopsvoorwaarden van LCC-Plafonds zijn geldig. Het aanvaarden van onze facturen impliceert onze algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs indien ze niet dezelfde zijn als deze van de koper. Alleen bij schriftelijke bevestiging van onzentwege kan hierin een wijziging gebeuren. 
 2. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekende brief aan de verkoper worden geadresseerd.
 3. De plaats van levering is Wilrijk (Antwerpen). Levering van goederen geschiedt per baan, spoor of uw eigen vervoer, non franco en op risico van de koper, tenzij anders overeengekomen.
 4. Terugzending van goederen dient steeds vrachtvrij te gebeuren.
 5. Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven, het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na schriftelijke ingebrekestelling. In geen geval kan overschrijding van de voorgestelde termijn aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding, zelfs niet bij ernstige overschrijding van de vooropgestelde termijn.
 6. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wilrijk (Antwerpen), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verdere leveringen worden gestaakt indien betaling van de voorgaande niet is geschied op de vervaldag.
 7. Bij niet-betaling voor de vastgestelde vervaldag begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar te lopen. Alle inning- en protestkosten hetzij van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, zegels of postontvangkaarten, bank- of discontokosten zijn ten laste van de koper.
 8. Voor de goede plaatsing en de werking van de door ons geleverde systemen en materialen zijn wij niet verantwoordelijk.
 9. Bij gerechtelijke inning of bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, zelfs ingeval er op de koper wissels worden betrokken. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur ingevolge nalatigheid of slechte wil zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 12% worden verhoogd bij wijze van conventioneel verhogingsbeding met een minimum van 50€.
 10. Onze vertegenwoordigers hebben geen machtiging geld te ontvangen.
 11. De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1585 van het Burgerlijk Wetboek. De koper is verantwoordelijk voor de materialen en staat in voor hun verlies.
 12. Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar in de munteenheid waarin ze zijn opgesteld. Hierop wordt geen uitzondering toegepast, ook niet voor onze buitenlandse klanten. 
 13. Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers, binnen de gestelde termijn.
 14. De prijzen van onze offertes zijn slechts geldig bij integrale bestelling van alle posten.
 15. Onze prijzen zijn niet bindend voor verdere bestellingen.
 16. Wij behouden ons het recht voor om prijzen van goederen met vreemde oorsprong aan te passen ingeval de muntwaarde op het ogenblik van de levering hoger is dan op de datum van de offerte.
 17. Ingeval een factuur niet betaald is op haar vervaldag behouden wij ons het recht voor om de kiezen voor de ontbinding van de verkoop. In dit geval is de koper een schadevergoeding van 20% verschuldigd op de prijs van de verkochte koopwaar.
 18. Partijen zijn akkoord dat op elke van onze overeenkomsten en op de procedures het Belgisch recht van toepasselijk is.
 19. Terugname van goederen is enkel mogelijk voor standaard stockartikelen in gesloten en onbeschadigde verpakking. De goederen dienen opnieuw verkoopbaar te zijn. Maatproducten worden onder geen enkele voorwaarde teruggenomen.

Conditions de vente

 1. Seules les conditions de vente et de livraison de LCC-Plafonds sont d’application. L’acceptation de nos factures implique l’accord de nos conditions de vente, même si celles-ci sont différentes que celles de l’acheteur. Toute modification à celles-ci se fait sur confirmation écrite de notre part.
 2. Toutes les plaintes doivent être fondées, motivées et adressées par lettre recommandée au vendeur endéans les 8 jours après réception de la marchandise.
 3. Le lieu de livraison est Wilrijk (Anvers). Les livraisons des marchandises sont effectuées par route, chemin de fer ou par vos propres moyens, non franco et au risque de l’acheteur sauf si d’autres dispositions sont convenues.
 4. Les retours de marchandises sont à effectuer franco uniquement.
 5. Les dates de livraison sont toujours approximatives et un prolongement de délai n’annule pas le contrat. Dans certains cas, l’annulation est possible après convention écrite.
 6. En aucun cas, le prolongement du délai de livraison ne peut donner suite à des demandes de dommage et intérêts, même en cas où le délai de livraison sera sérieusement dépassé.
 7. Nos factures sont payables à Wilrijk (Anvers), au comptant, sauf si d’autres dispositions sont convenues par écrit. Si le paiement n’est pas effectué à la date d’échéance, les livraisons seront arrêtées.
 8. Le non-paiement à l’échéance indiquée, entraîne directement sans avis préalable un intérêt de 12% par an. Tous les frais d’encaissement et de protêt, de traite acceptée ou non, de récépissé ou de timbres, de frais d’escompte ou bancaires, sont à charge de l’acheteur.
 9. Nous rejetons toute responsabilité en ce qui concerne le bon placement et fonctionnement des marchandises livrées ou du matériel.
 10. En cas de litige ou discussion seuls les tribunaux d’Anvers sont compétents, même dans le cas où il y a des traites tirées sur l’acheteur. En cas de non-paiement des factures venues à l’échéance, par suite d’oubli ou de mauvaise volonté, le montant de la facture sera directement et sans avertissement augmentée de 12% pour clause d’augmentation avec un minimum de 50€.
 11. Nos représentants n’ont aucune procuration pour encaisser de l’argent.
 12. Les marchandises livrées restent notre propriété tant que le paiement intégral n’a pas été effectué, et ceci en dérogation explicite de l’article 1585 du Code Civil.
 13. L’acheteur est responsable pour les marchandises vendues et devra répondre de leur perte.
 14. Nos factures sont uniquement payables dans la monnaie du pays dans lequel elles sont établies. Il n’y a aucune exception à cette règle même pour les clients étrangers.
 15. Notre garantie n’est pas plus étendue que celle de nos fournisseurs, dans le délai fixé.
 16. Les prix de nos offres sont seulement d’application en cas de commande globale de tous les postes.
 17. Nos prix ne sont pas fixés pour d’autres commandes.
 18. Nous nous réservons le droit d’adapter les prix de nos marchandises d’origine étrangère au cas où la valeur de la monnaie, au moment de la livraison, serait autre qu’à la date de notre offre.
 19. En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, nous nous réservons le droit de nous libérer de la vente. Dans ce cas, le client est tenu à une indemnité de 20% à valoir sur les prix des marchandises vendues.
 20. Les parties se déclarent d’accord que pour chacune de nos conventions et que pour la procédure seul le droit belge est d’application.
 21. Les marchandises seront reprises à conditions qu’elles soient standards et dans un emballage fermé et intact. Les marchandises doivent être revendables. Les marchandises sur mesure ne sont en aucun cas reprises.