Verkoopsvoorwaarden

 1. Enkel de leverings- en verkoopsvoorwaarden van LCC-Plafonds zijn geldig. Het aanvaarden van onze facturen impliceert onze algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs indien ze niet dezelfde zijn als deze van de koper. Alleen bij schriftelijke bevestiging van onzentwege kan hierin een wijziging gebeuren. 
 2. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekende brief aan de verkoper worden geadresseerd.
 3. De plaats van levering is Wilrijk (Antwerpen). Levering van goederen geschiedt per baan, spoor of uw eigen vervoer, non franco en op risico van de koper, tenzij anders overeengekomen.
 4. Terugzending van goederen dient steeds vrachtvrij te gebeuren.
 5. Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven, het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt het contract niet. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na schriftelijke ingebrekestelling. In geen geval kan overschrijding van de voorgestelde termijn aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding, zelfs niet bij ernstige overschrijding van de vooropgestelde termijn.
 6. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wilrijk (Antwerpen), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verdere leveringen worden gestaakt indien betaling van de voorgaande niet is geschied op de vervaldag.
 7. Bij niet-betaling voor de vastgestelde vervaldag begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar te lopen. Alle inning- en protestkosten hetzij van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, zegels of postontvangkaarten, bank- of discontokosten zijn ten laste van de koper.
 8. Voor de goede plaatsing en de werking van de door ons geleverde systemen en materialen zijn wij niet verantwoordelijk.
 9. Bij gerechtelijke inning of bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, zelfs ingeval er op de koper wissels worden betrokken. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur ingevolge nalatigheid of slechte wil zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 12% worden verhoogd bij wijze van conventioneel verhogingsbeding met een minimum van 50€.
 10. Onze vertegenwoordigers hebben geen machtiging geld te ontvangen.
 11. De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1585 van het Burgerlijk Wetboek. De koper is verantwoordelijk voor de materialen en staat in voor hun verlies.
 12. Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar in de munteenheid waarin ze zijn opgesteld. Hierop wordt geen uitzondering toegepast, ook niet voor onze buitenlandse klanten. 
 13. Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers, binnen de gestelde termijn.
 14. De prijzen van onze offertes zijn slechts geldig bij integrale bestelling van alle posten.
 15. Onze prijzen zijn niet bindend voor verdere bestellingen.
 16. Wij behouden ons het recht voor om prijzen van goederen met vreemde oorsprong aan te passen ingeval de muntwaarde op het ogenblik van de levering hoger is dan op de datum van de offerte.
 17. Ingeval een factuur niet betaald is op haar vervaldag behouden wij ons het recht voor om de kiezen voor de ontbinding van de verkoop. In dit geval is de koper een schadevergoeding van 20% verschuldigd op de prijs van de verkochte koopwaar.
 18. Partijen zijn akkoord dat op elke van onze overeenkomsten en op de procedures het Belgisch recht van toepasselijk is.
 19. Terugname van goederen is enkel mogelijk voor standaard stockartikelen in gesloten en onbeschadigde verpakking. De goederen dienen opnieuw verkoopbaar te zijn. Maatproducten worden onder geen enkele voorwaarde teruggenomen.